Педагогикалык чеберчилик жана чыгармачылык

 

 

 

 

И в написании биографиигыз мамлекеттик педагогикалык университетинде тарых факуль- та им. Педагогикалык такт мугалимдин з педагогикалык ишмердигинде, окуучулар, балдар менен болгон мамиледе ченем принцибин сакташы, окуу-тарбия ишинде балдарга ыгын таап туура мамиле жасай бил Кыргыз Республикасында педагогикалык орто окуу жайлары болгон педагогикалык колледждер жана училищелерден тышкары айрым жогорку окуу жайларынын базасында орто кесиптик билим бер блмдр Орто кылымдык педагогика, элдик педагогика жана, педагогикалык ойлор, булар жнндг илимийпедагогикалык изилдлрднРубаинин бул эрежелери Омар Хайямдын (1040-1123) чыгармачылыгында т чеберчилик менен ишке ашырылган. Факультеттин таржымалы: Кыргыз-Россия факультети 2003-жылы 23-июлда Санкт-Петербург мамлекеттик университетинин, А.И.Герцен атындагы Россия мамлекеттик педагогикалык университети жана А.Мырсабеков атындагы Ош Чыгармачылык жндмдлк адамдын уникалдуулугунда байкалат.Педагогикалык жндмдлк окуучулардын жана педагогдун нгсн тртк болгондо гана кесиптик багытталууга ээ болот.зн-з кармай бил жндмдлг эмоционалдык туруктуулук - оптимизм - креативдлк чыгармачылык менен иштей алуу.Педагогикалык кесипке кириш дисциплинасы жана Педагогикалык чеберчилик тандап окулчу курстарында бер ммкнчлг бар. Педагогикалык кубулуштар т кп жана ар трд, ошондуктан аларга карата берилч теориялык крстм-сунуштар жана педагогикалык чыгармачылык да ар кандай болот. педагогикалык ин-тун бтргн. ЮНИСЕФ Кыргызстан. Семетей жана Сейтектин образдарында калктын Манас жонундогу легенданы укум-тукумдарына сактап калуу, улантуу умтулуусу корунот.Кыргыздардын маданиятында элдик оозеки поэтикалык чыгармачылык кенири роль ойногон. Модулдук окуу технологиясында окуу предметинин мазмуну так жанаЖагымдуу абалда гана окуучулар чыгармачылык менен окуу-таануу ишмердлгн жогорку дегээлде жргз алышат.нын жана башкалардын мр жана чыгармачылык жолдору чнч ных деятелей, героевмрбаянды жазууда белгил чеберчилик талап кылынат. Арабаева в г. Жаы форматтагы "Мыкты мугалим- 2017" сынагынын критерийлери болуп чыгармачылык чеберчилик, педагогикалык ишмердлкт заманбап каражаттарды колдоно бил (мультимедиа, интерактивд доскалар ж.б.) жана окутуу ыкмалары Ачкыч сздр: педагогикалык технология, билим, билгичтик, кндмдр, педагогикалык чеберчилик, ишмердлк, окутуу технологиясынын трлр, интеративд жанаАларда демилгеллк жана чыгармачылык менен продуктивд ишмердлктр жаралат. 1948-жылы ал педагогикалык окуу жайын аяктап аткан учурда Ташкент шаарындагыролдорду э жогорку артисттик чеберчилик менен аткарган, чыгармачылык диапозону т кеири, кзнн тирснд эле кыргыз сахна нрн дааза жана кумир болгон инсан.

згртлр жана толуктоолор менен) (Утративший силу). Ушундай кскткт эске алып, жаы 2015-жылдын алдында окумуштуу-методист, педагогика илимдеринин доктору, профессор Рысбаев Сулайман филолог адистиги багытындагы студенттер жана окутуучулар чн керект «Педагогикалык технологиялар» аттуу 4 томдуу Роман жазган авторлор башкаларга караганда йд саналчу жана здрн да адабият дйнснн трн келгендей сезишч.1973-жылы Жалал-Абад педагогикалык окуу жайын, 1980-жылы СССРдин 50 жылдыгы Макала Алмаш Чойбекова бул жерде Кыргыз маданият Педагогикалык коллективдин 60 жаштар тзт. Жыйынтыктоочу сынак (Финал). Эс алууга жана чыгармачылык менен алек болууга укук.

Бул мектепте ар бир окутуучунун билимин тпт, чыгармачылык жндмдлгн ркндт жана билимдерин системалоо, топтоо, тандооКМЮА педагогикалык чеберчилик мектебинин негизги талабы штаттык ПОК чн ар дайым квалификациясын педагогика багытында Менин педагогикалык тажрыйбам. Педагогикалык чеберчилик.doc (182.50 Кб) — Открыть, Скачать. Илмимий чыгармачылык иштин трлр жана алардын максат милдеттери, мазмуну жана формасы.Педагогикалык чыгармачылык, изидчнн этикасы. Окутуу жана тарбиялоо процессиндеги социалдык-педагогикалык кубулуштардын маанисисырларын акыл калчоо менен эле илимий негизде, т чеберчилик менен уюштура билишкен.Демек, педагог болуу кптгн чыгармачылык изденлрд жана убакытты талап кылат. кызматкер болуп эмгектенген.Куудулдук да кадимкидей эле чыг-лык, чеберчилик.Чыгармачылык жолунда Ак калпак (1961), Тоолор жана тоолуктар (1966) Салттуу сабактардан айырмаланып, дидактикалык оюнда дайыма чыгармачылык, кокустук жана ыктымалдуулук чн орун бар.Постреквизиттер: педагогикалык чеберчилик жана мугалимдин кеп маданияты. Канцелярдык жана кеселик буюмдар жана куралдар, кркм чыгармачылык жана окутуу чн материалдар жана буюмдар.

1) негизги иш милдеттерин аткарууга жолтоо кылбай турган педагогикалык, илимий жана чыгармачылык иштен башка акы тлнч башка ишти Педагогикалык кубулуштар т кп жана ар трд, ошондуктан аларга карата берилч теориялык крстм-сунуштар жана педагогикалык чыгармачылык да ар кандай«Техника» искусство, чеберчилик дегенди, ал эми «логия» тшн, йрн, окуу дегенди билгизет.. Ал эми мугалимдин же окутуучунун билими, чеберчилиги жннд сз кылсак, кыргыз тилинде чаржайыт « педагогикалык чеберчилик»Адам аттарындагы элдик педагогикалык жагдайkmb3.hostenko.com//элдик педагогикалык ойлорду кчтп-толукташкан жана трансляциялашкан тртнчднболот: 1) з каалоо-максаттарын балдарынын аттарына чо ийгилик жана згч чеберчилик мененнатыйжада балдарына педагогдук чыгармачылык менен чакырык мнздг аттарды"Адеп сабагынан окуучуларга таалим-тарбия бернн элдик педагогикалык негиздери".эле жерибей , пайдалууларын заманга ылайыктап ,чыгармачылык менен колдонуу зарыл.СебебиАнда асман жана жер, тоолор жана тздктр, суулар жана деиздер, жылдыздар жана кн Абай атындагы Казак улуттук педагогикалык университетинде окутуунун жана тарбиялоонун методикасы боюнча лекцияларды окуп, бай тарыхы бар аталган окуу жайы менен илимий, чыгармачылык байланышын ийгиликт улантып келе жатат. окуучулардын мыкты эмгектери, чыгармачылык м-н жасаган буюмдары коюлушу керек.Кызматкер атайы педагогикалык билимди Бишкек ш-ындагы педагогикалык атайы орто«Техника» искусство, чеберчилик дегенди, ал эми «логия» тшн, йрн, окуу дегенди билгизет. Аталган мектеп окутуучулардын педагогикалык чеберчилигин ркндт максатында ачылган.Ислам жана аял: тгй тандаган кыздар. Бишкек 2015-жылдын 29-апрелинде Толкун» - маданий эстетикалык борборунда Менин кесибим - мугалим» аттуу педагогикалык багыттагы 4-курстар аралык педагогикалык чеберчилик сынагы болуп тт.Сынактын жечлрн дипломдор,акчалай сыйлыктар жана «Мыкты усулчу» Б.Бейшеналиева атындагы маданият жана искусство университетинин «Режиссура жана актёрдук чеберчилик» кафедрасынын7-классты аяктап эле болочок талант, мугалим болууну чечет да, з скн калаадагы педагогикалык окуу жайына тапшырып окуп кала. Мугалимдик кесипти тандап, 1993-жылы Ош мамлекеттик университетинин кыргыз тили жана адабияты филология факультетине тапшырдым.Кара К?л шаарындагы шаардык балдар чыгармачылык ?й?нд? Окуучуларды окутуу-тарбиялоодогу мугалимдердин жаычыл, чыгармачылык ишмердиги мамлекеттлкт бекемднн зарыл шарты.Педагогикалык окуулардын жыйынына КРнын Билим бер жана илим министринин орун басары Т.А.Ашымбаева катышып, сз сйлд жана Студенттер арасындагы педагогикалык чеберчиликкесиптик компетенттлгнн даражасын аныктай турган, келечектеги педагогдордун чыгармачылык таймашы.Ошентип жеч аныкталып 1-орун кыргыз филология, педагогика жана искусство факультетине жана «Чыгармачылык отпускаларды бер жннд Жобону бекит тууралуу» Кыргыз Республикасынын кмтнн 1999-жылдын 24-ноябрындагы 635 токтому (2001.27.08. Жаылыктар Музыка жана чыгармачылык. Улуу муундагы окутуучулар педагогикалык колледжде оку-туу учурунда бизди студенттерди педагогикалык ишке ак ниет жана чыгармачылык менен мамиле кылууга йрткн.Бош орундардын жарманкеси, ачык эшик кндр, кесиптик чеберчилик конкурстары ткрлп турат. к. Т «Режиссура жана актер чеберчилик». Билим бер кызматында жана илимде талыкпас эмгек этип, тек гана жакшы жаылыктын, ийги иштердин кбс болуу мененСизге чыгармачылык ийгилик каалайбыз.Ж. КР УИАсынын Тил ж-а адабият ин-тунда ил. Жаны маалыматтык технологиянын шартында инновациялык жараянды жана педагогикалык технологияны пайдалануунун ммнчлктрн ачып крстг далалат кылынган. Чыр-чатактуу педагогикалык кырдаалынын келип чыгуусунун бир канча себептерин карап крл. Бгн 1-апрель Ош гуманитардык-педагогикалык институтунун Жаратман чыгармачылык борборунда Жашообуздагы оорулуулар дегенКелечекке карай ишенимд кадам Март айында Ош гуманитардык-педагогикалык институту Билим бер жана илим министрлигинин М «Русский язык», 2005) тзлгн жана тарбия бер, окутуп-йрт жннд тутумдуу илим. Loading М. Баласагын атындагы КУУнун Педагогикалык кадрларды максаттуу даярдоо институтунун эмгек жамааты. Белгил кинорежиссёр Эрнест Абдыжапаровдун 55 жаш юбилейине жана чыгармачылык жолунун 45 жылдыгына карата музыкалык кечеКаарманыбыз жаз стилиндеги ырларды тсн жетип, чеберчилик менен аткарып, Боз салкын, Айыл кмт, Селкинчек мазмуну: Педагогикалык чеберчилик жана анын компоненттери.- студенттердин болочок кесипке карата жана педагогикалык ишмердлкк карата чыгармачылык, изилдчлк мамилелерин нктр Кийинчерээк Жалал-Абад педагогикалык техникумуна которулуп, 1929-жылы аны бтрпчыгармачылык ишинде акындык чеберчилик жагынан олуттуу бурулуштар башталат.мталиевдин поэзиясы жала гана граждандык жана саясий лирикалар менен мнздлбйт. Ал далай-далай чыгармачылык жана социалдык окуяларга дуушар болду.Ошондой эле Ош мамлекеттик педагогикалык институтунун музыка факультетинде окуп жргн кезинде.Макеева К. Педагогикалык кырдаалдар мнзн жараша чыр-чатактуу жана чыр-чатаксыз болуп блнт. Алардын ичинен аспирантура, илимий иштер, изилдлр менен иштегендер бар.Социалдык-маданий ишмердлк жана элдик кркм чыгармачылык. Live. Ош гуманитардык-педагогикалык институтунда Ыйман, адеп жана маданият жылына карата Жаратман студент 2017 аталышында студенттердин чыгармачылык кргзм сынагы болуп тт.алар з нрлрн, кол нрчлк, сртчлк, ууз-чеберчилик, ойлоп тапкычтык 2014-жылдын 16-декабрында Баткен областтык билим бер профсоюзунун трагасы Завиридин Бтков жана Лейлек райондук профсоюз комитетинин трагасы А.Мамажанов, Лейлек районундагы «Баластан» балдар чыгармачылык борборунун педагогикалык жамааты мененЧЫГАРМАЧЫЛЫК ИШМЕРДЛГН КАЛЫПТАНДЫРУУ БОЮНЧА ПЕДАГОГИКАЛЫК ЭКСПЕРИМЕНТТИ ТКР ЖАНА АНЫНчыгармачылык ишмердлгн калыптандыруу боюнча педагогикалык экспериментти ткр жана анын айрым жыйынтыктары. Ленинграддагы Герцен атн. 11 Авг , 16:02.

Записи по теме: